🌷 ความจริงทั้งหมดนี้คือ Diary แต่ละวันของ มม. ที่เขียนคุยกับพี่เกด บางวันจะมีสรุป Podcast ไว้ด้วย เลยอยากเอามารวมไว้

❤️🧡💛💚💙💜💗❤️🧡💛💚💙💜💗❤️🧡💛💚💙💜💗


Mymint Tanaporn

💗💗💗

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store